Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) sơ đồ vòng tròn/Xmit