Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  máng trượt
  a rubbish chute
  máng đổ rác (từ các tầng cao nhà cao tầng xuống)
  (khẩu ngữ) như parachute

  * Các từ tương tự:
  chute-the-chute