Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ) rất thân thiết