Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chumminess /'t∫ʌminis/  

  • Danh từ
    sự rất thân thiết