Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chummily /'t∫ʌmili/  

  • [một cách] rất thân thiết