Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chummery /'tʃʌməri/  

  • Danh từ
    nơi ở chung, phòng ở chung