Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chỗ ở hai hay nhiều người chung phòng
    Danh từ
    nhà ở chung; nhà tù
    bữa ăn các tù nhân cũ đãi các tù nhân mới vào phòng