Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  chuffed [about (at) something]
  (Anh, khẩu ngữ) hoan hỉ, sung sướng
  she's very chuffed about her new job
  chị ta rất hoan hỉ về việc làm mới của mình