Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chordata /kɔ:'deitə/  

  • Danh từ số nhiều
    (động vật học) nghành dây sống