Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có hình sợi dây
    (giải phẩu học) thuộc dây sống
    có sự hài hoà âm thanh