Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

choke-pear /'tʃoukpeə/  

  • Danh từ
    lời trách làm cho nghẹn ngào; sự việc làm cho nghẹn ngào