Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

choke-damp /'tʃoukdæmp/  

  • Danh từ
    khí mỏ (chủ yếu gồm khí cacbonic, không nổ)