Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vòng đai ở cổ chó để điều khiển nó