Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

choke-bore /'tʃoukbɔ:/  

  • Danh từ
    họng súng
    đoạn kênh mương bị đất đá lấp đi