Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

choirmaster /'kwaiəmɑ:stə[r]/  

  • người chỉ huy đội hát thờ