Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

choirboy /'kwaiəbɔi/  

  • Danh từ
    lễ sinh (hát ở giáo đường)