Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

choir school /'kwaiəsku:l/  

  • Danh từ
    trường hát ở nhà thờ (dạy lễ sinh)