Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đội hát thờ (ở nhà thờ)
    chỗ [ngồi của đội] hát thờ (trong nhà thờ)

    * Các từ tương tự:
    choir school, choir-girl, choir-stall, choirboy, choirmaster