Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

choiceness /'tʃɔisnis/  

  • Danh từ
    tính chất chọn lọc
    hạng tốt nhất