Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

choicely /'tʃɔisli/  

  • Phó từ
    có chọn lọc kỹ lưỡng