Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lính cậu; lính chữ thọ