Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật) ốc song kinh
    áo mặc trong (từ cổ Hy-lạp)