Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật học) chất kitin

    * Các từ tương tự:
    chitinized, chitinous