Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, cũng chiseled
    được chạm, trổ
    nổi bậc rõ ràng