Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chipolata /'t∫ipə'lɑ:tə/  

  • Danh từ
    (Anh) xúc xích sipolata (một loại xúc xích nhỏ)