Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chipmunk /'t∫ipmʌnk/  

  • Danh từ
    (động vật học) sóc vạch (ở Bắc Mỹ)