Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chipmuck /'tʃipmʌk/  

  • Danh từ
    (động vật học) sóc chuột