Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chinless wonder /,t∫inlis 'wʌndə[r]/  

  • (Anh, khẩu ngữ) người yều đuối, dại dột (nhất là thanh niên tầng lớp trên)