Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chinaware /'tʃainəweə[r]/  

  • Danh từ
    đồ sứ