Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

china-ware /'tʃainəweə/  

  • Danh từ
    đồ sứ