Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

china-tree /'tʃainə:tri/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây xoan