Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chimera /kai'miərə/  

 • Danh từ
  (thần thoại Hy-lạp) quái vật đuôi rắn mình dê đầu sư tử
  ngáo ộp
  điều hão huyền, điều ảo tưởng

  * Các từ tương tự:
  chimera, chimaera