Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chieftainship /'tʃi:ftənsi/  

  • Danh từ
    cương vị thủ lĩnh; chức thủ lĩnh
    cương vị tù trưởng