Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chiefdom /'tʃi:fdəm/  

  • Danh từ
    cương vị người đứng đầu, chức thủ lĩnh