Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chief inspector /,t∫i:fin'spektə[r]/  

  • Danh từ
    (Anh) thanh tra cảnh sát