Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chief executive /'tfi:fig'zekjutiv/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tổng thống; thủ tướng