Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dễ mắc bệnh phổi; có dấu hiệu mắc bệnh phổi