Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chemotherapy /,ki:məʊ'θerəpi/  

  • Danh từ
    (y học) liệu pháp hóa học, hóa liệu pháp