Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheerio /,t∫iəri'əʊ/  

  • Thán từ
    (Anh, khẩu ngữ) tạm biệt!