Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheerily /'t∫iərili/  

  • Phó từ
    [một cách] vui vẻ hân hoan