Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheer-leader /'t∫iəli:də[r]/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ) người khởi xướng reo hò hoan hô (trong một trận đấu bóng…)