Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

check-experiment /'tʃekiks,perimənt/  

  • Danh từ
    thí nghiệm kiểm tra