Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheapness /'t∫i:pnis/  

  • Danh từ
    sự rẻ, sự rẻ tiền (đen, bóng)