Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hơi rẻ, hơi hạ