Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheap jack /'tʃi:pdʤæk/  

  • Danh từ
    người bán rong