Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thơ ca) đầy hang sâu vực thẳm