Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chartermember /'tʃɑ:tə'membə/  

  • Danh từ
    uỷ viên sáng lập (một tổ chức)