Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charterhouse /'tʃɑ:təhaus/  

  • Danh từ
    nhà tế bần nuôi người già (ở Luân-đôn)