Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charterer /'tʃɑ:tərə/  

  • Danh từ
    (hàng hải) người thuê tàu (bằng hợp đồng)