Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chartered accountant /,t∫ɑ:təd ə'kaʊntənt/  

  • (Anh) (từ Mỹ certified public accountant) kế tóan viên đủ tiêu chuẩn nghề nghiệp theo hiến chương